Bild8_2.jpg

Nyckeltexter Kalejdoskop

Det mycket som styr hur vi arbetar och det finns mycket som kan inspirera oss. Här har vi samlat listor över styrdokument, konventioner, metoder som andra tagit fram och en litteraturlista som du kan använda om du vill fördjupa dig vidare i inkluderande kulturmiljöarbete. Skapa gärna dina egna listor med de här som inspiration!

Bild8_2.jpg

Styrande dokument

Grundlag 1994:1219, EKMR, yttrandefrihet, meddelandeskydd mm:

https://lagen.nu/1994:1219

Lag om diskriminering, 2008:567

innehåller diskrimineringsgrunderna:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/

Se även

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948

http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna

Barnkonventionen

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

FN:s deklaration om urfolkens rättigheter  2006

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk 1989, ILO 169

(ej ratificerad)

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

 

Måldokument

Kulturpolitiska mål 2009

http://www.kulturradet.se/sv/om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/

Kulturmiljömålen 2014

(Målen är styrande för staten, men regering och riksdag har uttalat att de även ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och kommunal nivå)

http://www.raa.se/kulturarvet/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-och-utveckla-kulturmiljon/vad-ar-kulturmiljo/nationella-kulturmiljomal/

Mål för jämställdhet 2014

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet

 

Instruktioner

Länsstyrelseinstruktionen

(Förordning 2007:825) § 5, (de relevanta punkterna är 1, 3, 4, 5, 6):

Riksantikvarieämbetets instruktion (Förordning 2014:1079)

 http://www.raa.se/publicerat/forordning_2007_1184_med_instruktion_for_raa.pdf

Instruktion för Statens historiska museum

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20141079-med-ins_sfs-2014-1079/?bet=2014:1079

Instruktion för Statens museer för världskultur

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19981714-med-instruktion-for_sfs-1998-1714

Instruktion för Etnografiska museet

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1966265med-instruktion-for_sfs-1966-265

Instruktion för statens fastighetsverk

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007757-med-instruktion-for-statens_sfs-2007-757

 

Konventioner och rekommendationer om kulturarv

Konventioner är inte lagtexter men när ett land ratificerat en konvention ska innehållet beaktas vid tillämpning av lagar. De flesta konventionstexter som berör kulturarvssektorn finns på svenska Icomos sida,

http://www.icomos.se/internationella-kommitteer/

och den kompletta listan finns här.

http://www.icomos.org/centre_documentation/coe_eng.htm

 

Några av de mest kända och mest centrala är:

Genevekonvetionen UNESCO 1949 (tillägg 1977)

Haagkonventionen - UNESCO konvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt, UNESCO 1954 (tillägg 1999)

Världsarvskonventionen UNESCO 1972, (ratificerad 1984)

Amsterdamdeklarationen, The European Charter of Architectural heritage 1975

Valettakonventionen - Europeiska konventionen för skydd av arkeologiskt kulturarv 1969 (reviderad 1992)

Granadakonventionen - Europeiska konventionen till skydd för Europas arkitekturarv kulturarv, 1985

Narakonventionen, UNESCO 1994

Europeiska landskapskonventionen  2000 (ratificerad dec 2010)

UNESCOS konvention för kulturarv under vatten 2001

UNESCOS konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet, 2003

UNESCOS konvention för skydd och stödjande av kulturell mångfald,  2005

Farokonventionen, Europarådet 2005 (ej ratificerad)

ICOMOS Internationellt charter för bevarande av historiska städer, 1987

UNESCOS Recommendation on Historic Urban Landscapes, 2011

FN, New Urban Agenda, Habitat III, 2016

 

Metoder

Kalejdoskops checklista, 2014:

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/Kalejdoskop/kalejdoskop-motesplatser-2014/Inkludera_exkludera_checklista_%20light.pdf

Forum för levande historia, För klassrummet:

http://www.levandehistoria.se/klassrummet

(avsett för skolor men innehåller flera redskap som funkar inspirerande)

Forum för levande historia & RFSL Ungdom. Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet, 2011

http://www.levandehistoria.se/material/bryt

GÖR, SKL 2012

http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/GOR-samlade-metoder-for-jamstalldhetsintegrering.pdf

Hauptman, K & Näversköld, K, Genusförbart, Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete, 2015.

https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789187675058/partner/smakprov

Mångkulturellt Centrum: Kunskapsbanken Bilders makt 2017

https://bildersmakt.se/start/

Normkritiskt verktyg

(SKL, inriktad på genusfrågor)

http://www.jamstall.nu/verktygslada/normfragor/  

Plattform för Urval och Värdering, RAÄ 2015

https://www.raa.se/app/uploads/2015/04/RA%C3%84-Plattform-Kulturhistorisk-v%C3%A4rdering-och-urval-version-20150119.pdf

Naturvårdsverket, Riksantikarieämbetet, Handisam: Tillgängliga natur- och kulturområden.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6562-1.pdf

 

Yrkesetik

Arkeologisamfundets etiska regler

http://arkeologiskasamfundet.se/document/about/principer_ark_praxis.pdf

Carta Venezia, etiska regler för restaurering

http://www.icomos.org/venicecharter2004/

Icomos etiska regler för museer

http://icomsweden.se/wp-content/uploads/2010/12/etiska-regler_webb-1.pdf

Amsterdamdeklarationen, The European Charter of Architectural heritage SPBA. Etiska regler för byggnadsantikvarier:

http://spba.se/wp-content/uploads/2016/03/SPBA_Etiska-riktlinjer_20090626.pdf

Nordiska konservatorsförbundets svenska sektions etiska regler (inom den Europiska ECCO organisationen):

http://www.nkf-s.se/

ICON (Institute of Conservation) professionella regler:

http://www.icon.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=121

ECCO

http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/ECCO_professional_guidelines_II.pdf

Vetenskapsrådet och Uppsala universitet: Förteckning över yrkeskodex:

http://www.codex.vr.se/etik9.shtml

 

 

Stödjande texter

RAÄ:s vision 2030

https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/vision-for-kulturmiljoarbetet-2030/

SIDA: Omsorg om kulturmiljön 2005,

http://www.sida.se/contentassets/204a4b7ba6784c03a809c85d7fa858bb/omsorg-om-kulturmilj246n_1075.pdf

Länsstyrelserna: Slutrapport Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv. 2012

http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/publikationer/2012/Pages/slutrapport-kalejdoskop---satt-att-se-pa-kulturarv.aspx

Burra Charter (senaste version 2013)

Burra Charter har haft stort inflytande på kulturmiljöarbetet i Sverige och internationellt under de senaste decennierna.

http://australia.icomos.org/publications/charters/

Historic England, Guidelines

(Brittisk kulturarvsförvaltning har haft stor betydelse för Sverige)

https://www.historicengland.org.uk/advice/constructive-conservation/conservation-principles

 

Biblioteket

Adolfsson, P, Bohlin, A & Sjölander-Lindqvist, A: Delaktighetens landskap. Tillgänglighet och inflytande inom kulturarvssektorn,  2010.

Alzén, A. & Aronsson, P. (red.): Demokratiskt kulturarv? Nationella institutioner. Universella värden. Lokala praktiker, 2006.

Anderson, B:  Imagined Communities, 1993.

Aronsson, P: Historiekultur i förändring i Peter Aronsson (red.): Makten över minnet.

Historiekultur i förändring, 2000.

Aronson, P: Historiebruk, 2004.

Aronsson, P & Hillström, M: (red.) Kulturarvens dynamik, 2005.

Ashworth, G J, Graham, B & Tunbridge, J E: Plurialising Past. Heritage, Idententity and Place in Mulitcultural Societies, 2007. 

Bohman, Stefan: Historia museer och nationalism, 1997.

Bojs, Karin: Min europeiska familj. De senaste 54 000 åren, 2015.

Broberg, G, I Tänka tycka tro, Borberg, G m fl red: När svenskarna uppfann Sverige, 1993.

Bäckström, M: Hjärtats härdar – folkliv, folkmuseer och minnesmärken i Skandinavien, 1808–1907, 2012

Edström N. & Hyltén-Cavallius C: Osmos – inkluderingsprocesser i kulturlivet, 2011.

Eivergård, M & Furumark, A: När det stör, 2015.

Eivergård, M & Furumark, A: 100% Kamp, Mänskliga rättigheter & kulturarv, 2017.

Eriksen, Hylland, T: Rötter och fötter. Identiteter i en ombytlig tid, 2004.

Fowler, P J: The Past in contemporary Society, 1991.

Furumark, A: Att störa homogenitet, 2013.

Geijer, M: Ett nationellt kulturarv, 2004.

Graham, B. & Howard, P. (red.). The Ashgate research companion to heritage and identity, 2008.

Green, C: Managing Laponia. A World Heritage as Arena for Sami Ethno-politics in Sweden, 2009.

Grundberg, J: Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, 1999.

Hagerman, M: Det rena landet. Om konsten att uppfinna sina förfäder, 2006.

Hamrud, A: En del av Sverige. Kan hbtq-personer ha ett kulturarv? 2016

Harding, T: Nationalising Culture, 2007.

Harari, Y N. Sapiens: En kort historik över mänskligheten. Natur och Kultur, 2015.

Hillström, M: Ansvaret för kulturarvet. Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872-1919, 2006.

Hobsbawm, E & Ranger, T: The Invention of Tradition, 1983.

Hobsbawm, E: Nations and Nationalism since 1780, Programme, Myth, Reality, 1990.

Högberg, A: Kulturmiljöpedagogik och ledarskap, i Riddersporre, B (red): Utbildningsledarskap – nu och i framtiden, 2006.

Högberg, A: Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården, 2013.

Jensen, B E: Kulturarv – et identitetspolitisk konfliktfelt, 2008.

Jensen, O W: Forntid i historien, 2002.

Jönson, L-E & Svensson, B (red): Kulturarv och identitetspolitik, 2005.

Jönson, L-E, Walette A & Wienberg (red): Kanon och kulturarv. Historia och samtid i Danmark och Sverige, 2008.

Kamali, M (red): Platsens mänskliga berättelser, 2013.

Lihammer, A: Bortom riksbildningen, 2007.

Lowenthal, David: The past is a foreign Country, 1985.

Macdonald, S: Memorylands. Heritage and Identity in Europe Today, 2013.

Mahmood, Q: Jakten på svenskheten, 2012.

Manco, J: Ancestral Journeys. The peopling of Europe from the first venturers to the Vikings. 2013/rev. 2015.

Myndigheten för kulturanalys: Kulturmiljöstatestik, Kulturfakta 2016:2.

Mångfald är framtiden: slutbetänkande av Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006, SOU 2007:50.

Nordlund Edvinsson, T: Dynastins kvinnor. Företagarfamiljen Ekman under tidigt 1900-tal, 2017

Olsson, Krister: Från Bevarande till skapande av värde 2003.

Pripp O (red.): 2004. Mångfald i kulturlivet.

Pettersson, R: Fädernesland, framtidsland, 2001.

Rodell, M: Att gjuta en nation, 2002.

Ronström, O: Kulturarvspolitik, Visby – från sliten småstad till medeltidsikon, 2008

Ruin, H (red): Historiens hemvist I-III, 2016

Silvén, E: Museer och minoritetspolitik – inlåsning eller gränsöverskridande i Alzén, A & Aronsson P (red.) Demokratiskt kulturarv? 2006

Sjölander-Lindqvist, A, Bohlin, A & Adolfsson, P: Delaktighetens landskap. Tillgänglighet och inflytande inom kulturarvssektorn, 2009.

Smith, L-J: Heritage and the politics of exclusion, 2011.

Smith, L-J: Uses of heritage, 2006.

Storn, P: Curating the queer heritage, Queer knowledge and Museum practice, 2012.

Svanberg, F: Decolonizing the Viking Age 2003

Svanberg, I & Tydén, M:  Tusen år av invandring, En svensk kulturhistoria, 1992.

Sörlin, S: Nationalism, 2006.

Thornberg Knutsson, A: Byggnadsminnen - principer och praktik, 2007.

Wenk, S: Gendered Representations of the Nation in Past and Future, i Blom,I Hageman, K & Hall, C (eds.) Gendered Nations. Nationalism and Gender Order in the Long Nineteenth Century, 2000.

Wetterberg, O: Monument och Miljö, perspektiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård i Sverige,1992.

Zander, U: Fornstora Dagar, moderna tider, bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte, 2001.